Ja, den hausten…


Google


Haustteikn.

Eg ser ut glaset.
Det bles,
det regner,
dagen vil ikkje kome fram,
natta vil ikkje sleppe.
Men eg tek det med knusande ro.
Alt skal ordna seg no.
Det seier politikarane våre.
Det er valkamp.
Me gamle skal enno ein gong
få kjenna varme hender,
og få einerom på «heimen»,
nett som i fengsla.
Ungane skal få ein god skule,
gode lærarar,
og lærarane skal få gå på skule.
Så skal me få eigedomsskatt,
men me skal få skattelette og.
Grønfargen som me alle skal få
skal finansierast av oljepumpene.
Me skal også få sjå skrytevideoen
til Anundsen,
eit Frp-bidrag i valkampen?
Me får også politisk mannjamning
der det er viktigare
å svartmala andres sin politikk
enn å snakka om eigen.
Jaja, sjølv om haustmørkret sig på
skal dagane våre verta lysare,
dersom me skal tru lokketonene
frå løvehola.
Kor bra skal me ikkje få det no
her me sit på gulltrona
med sølvskjeia langt inne i munnen.
God haust, godt val?25.08.2015.M-m?


Google

Likt og ulikt…

Nå er det så lenge siden jeg blogga at det føles som jeg har gått inn i den store sommerdvalen. Men så, her om morgenen, når jeg lyttet til vår lokale morgensending i radioen var det et intervju med en fortvilt far som hadde et barn som ble et problem både for seg selv og andre da det begynte på skolen. Grunnen, slik faren beskrev det, var at gutten allerede i toårs alderen lærte seg alfabetet og straks etterpå knekte lesekoden. Ha lærte å regne lenge før skolestart, og han var tydeligvis en talentfull og kunnskapstørst gutt.
Hans forventninger til skolen var store og hans skuffelse over ikke å få oppfylt disse da han begynte på skolen førte til kjedsommelighet og problemadferd. Skolene flommes sikkert ikke over av slike talenter, men i dagens enhetsskole finnes det antakelig ikke opplegg som kan hjelpe de spesielle talentene.
Derimot er det stuereint å sende idrettstalenter på skolen som utvikler de sportslige talentene. Dette er for meg et paradoks, og ikke minst en diskriminering av våre spesielle teoretiske talenter.

Google.
Dette er ikke for å henge ut spesielle personer, men for å illustrere at enkelte talenter tilbringer enhetsskolen, slik den praktiseres i dag i kjedsommelighet. Jeg vet at det gjøres noe for å utvikle talentene, men det er fremdeles en lang vei å gå.

Likare skal alle vera ?

Har du talent for idrott og sport
kjem utdaningstilbodet heller fort.
Du er velkomen til sportsgymnas,
på talentet ditt vert det gjort stas.

Du får utvikla ditt idrottstalent,
utviklinga di er ikkje sett på vent.
Du trivs, og kan gjera det stort
av tilrettelegging samfunnet har gjort.

Men, har du givnad for «matte»
må normene fylgjast, det må du fatte.
I det boklege skal ingen skiljast ut,
fylg «mainstreamen», jente og gut.

Sit der på skulen i keisame dagar
medan kunnskapstyrsten plagar.
Tolma deg, vent på dei andre,
fanga i system ingen vil forandre.

No må politikarane vakna opp,
utan talentutvikling vert det stopp.
Me treng alle å utvikla våre talent,
slik byggjest eit betre framtidsfundament.
21.05.2015.M-m.

 

Robust, eller…?

 


Google

Robust – – – Så braaa?

Det surrar så mange rare ord og vendingar rundt ein gamal gubbe at han vert mest hovudgalen etter å ha høyrt på dagsrevyen ei kveldsstund.
For nokre år sidan vart adjektivet «veldig» utbygd til «veldig-veldig» for til sist verta «veldig-veldig-veldig» når noko var retteleg storveges.
Men no har politikarane våre introdusert eit ord som nesten hadde forsvunne ut or ordboka. Ordet «robust», osar det ikkje av initiativ og tryggleik ?
Siv og Erna kan vel få hovudæra for at ordet no er drege fram att frå småbokstavane i ordboka.
Dersom dei ikkje avsluttar utgreidingane og tiltaka sine med ordet robust ja, då kan me lita på at dei ikkje garanterer for resultatet.
Me skal no få ei robust helseteneste, eldreomsorg og skule. Forsvaret, barnevernet og «you name it» skal sjølvsagt også vera robust, må vita.
Men, kva hender i mitt hovud når ordet fyller øyret mitt i tide og utide. Det kan sjølvsagt ikkje du veta, men for meg vert ordet meir eller mindre ein floskel på line med ein annan ny ordsleng, «såå-braaa!». Ein skal ikkje ha gjort rare tenesta før det er såå-braa.
Jaja, for å halda meg til sjargongen.
Så-bra Erna, at du gav oss eit gøymt og nesten gløymt ord for å gjera vår forståing av dei politiske tiltaka betre, i tillegg til at du no opnar butikkane på sundagar for oss shoppoholikarar med robuste lommebøker.

Ny forretningside…?

Ettersom oljealderen tek til å skranta vert det viktig å finna andre bein å stå på, difor er det no tida for gode forretningsidear.

Fyrst eit par ord om dei luftforureina byane våre og tiltak for å halda bylufta reinare.

Google
For å redusera biltrafikken i rushtidene har Bergen nett no vedteke å auka bompengane morgon og kveld. Sjølv om dette sikkert vert til ulempe for eindel, trur eg at det er naudsynt å finna ut om slike tiltak kan ha nokon effekt. Tanken er sjølvsagt å prøva å få fleire pendlarar over på offentleg kommunikasjon, og med det ferre bilar inn til bykjerna.
Men hallo, kva seier så vegvesenet og dei offentlege transportselskapa. Jau, dei vil innføra køprising på offentleg transport i rushtidene. Det skal altså verta dyrare for arbeidsreisande med buss/bane i rushtidene. Eg må, for eigen del, seia at dette forslaget er noko av det mest toskete eg har høyrt på ei stund.
Har vegvesenet, i tillegg til ein overdose Møllers tran også fått i seg høgoktan bensin.
Her treng eg hjelp frå folk med meir vit enn det eg har, for i mitt hovud vert det slik at når både bomsatsar for bilane og bussbiletten aukar i rushtidene vi tilstanden på innfartsvegane verta “status quo”. Kven vil røma frå høgare bomsatsar til høgare bussprisar???

Nei, dette må koka ned til å vera eit lite gjennomtenkt forslag til ein ny forretningside for finansiering av offentleg kommunikasjon. I mitt hovud burde det vera slik at samstundes som ein innfører høgare bomavgifter for bilane bør billettprisen på offentleg transport gå radikalt ned. Det kunne kanskje hatt ein ynskt effekt.

 

Lauskanoner på dekk og sånn…

I 1628 vart eit stort svensk krigsskip, det såkalte Vasaskeppet, sjøsett på Stockholms havn for så nesten med ein gong å kantra og søkkje. Ei av årsakene til havariet var visst at dei store og tunge kanonene på dekk var for dårleg festa og og rulla over til eine sida av båten då den fekk ei slagside, og vips – båten trilla rundt og sakk.

Google

I desse dagar ser det ut til at me har eit politisk parti som ikkje kjenner denne tragiske vasasoga og har sjølv gløymt å binda kanonene sine. Om båten vil bera no er eg slett ikkje sikker på, men her er eit par eksempel på lauskanonene.

Etter siste stortingsvalet inngjekk Høgre og Framstegsparitet ei samarbeidsavtale med Krf og Venstre som skulle sikra regjeringsskuta til Erna. Å  seia at dette samarbeidet har vore nært og godt er vel ei stor overdriving.
I samband med ein budsjettkrangel partia hadde slo den fyrste lauskanona, Mazyar Keshvari til og gav Krf og Venstre karakteristikken “Tullepartia”. Dette skapte sjølvsagt himmelsk stemning i samarbeidet, så Frp laut ut med brannkorps og tauverk for både å sløkkja brannen og festa kanona att.

 

Det brannsløkkjarane ikkje hadde kontrollert var om andre kanoner trong å festast betre, for der er visst nok av kanoner på det skipet. Forresten, sjølve storkanona “tjukkeberta” fins det ikkje sterkt nok tauverk til, så brått ein morgon small det, og kula (Per Sandberg) var retta mot Krf med bodskapen. “Dette partiet har stort ansvar for radikalisering av unge muslimar”.
Me som lydde på radioprogrammet lurde med ein gong på om han Per hadde teke restane av akevitten etter eit berømt julebord for nokre år sidan, eller om det var inntaket av Møllers tran som hadde teke overhand.

I alle fall, den sindige bømlokaren Knut Arild vart, som venta; fly forbanna og forlangte ei årsaking. Den kom saman med eit oppgulp av gamle påstander. No er visst brannkorpsa i både Høgre og Frp i gong med å pumpa vatn og godord på han Knut Arild. Så då får me sjå kor, og kva tid den neste kanona smell av. Me lever i eit spanande politisk landsskap…

 

Alternativet…


Google.

Då han vart slept ut or fengselet her hin dagen var den fyrste fråsegna til mullahen at det norske fenselsvesenet og fangebehandlinga var på nivå med det nordkordeanske, om ikkje verre.
Men då har styresmaktene eit godt alternativ til Kyrksæterøra.:  Send mullahen til Nord Korea.!
Hugs å spørja Brynjar Mehling fyrst…

Svinsing og svansing…

I dag vil eg slå eit slag for dei stakkars politikarane me stadig ser i TV-ruta som alvorlege (mest menn) med oppdragande talar til folk og land. Men så vert TV-kameratet slege av og vips opp på ein moped og i full fart gjennom Paris til si elskarinne. Men alle kamera var ikkje avskrudde likevel, og verda fekk presentert syndebukken med hjelm og det heile.
Stakkars politikar, seier eg. Ikkje kan dei halda seg med ei ekstradame eller to utan at me skal blanda oss inn i det komplekse kjærleikslivet deira, som om det ikkje var nok alt det løgne dei finn på i politikken.
Det inspirerte i alle høve gubben til å rota ned nokre ord på papiret.

Google.

Svinsing og svansing.

Humor på rim er skumle greier,
lett å gløyma alt løye folk gjer og seier.
Men eg kan kanskje finna ei skrøne
om gubben som ottast ei flaksande høne.
Han som bråstengde kammersglaset
då kjerringa rigga ned laurdagsfeststaset.
Så lyt eg nemna den franske presidenten
frakta på moped av sikringsagenten,
gjennom Paris så fort han kunne trille,
til ei ventande elskovssjuk frille,
Sambuaren vart lei seg og fekk ikkje sove,
så ho vart innlagd på sjukestove.
Slik er visst livet i enkelte krinsar,
kor hønene flaksar og svansene svinsar.
Nei, no lyt eg vel verta meir seriøs,
elles vert vel slekta min nervøs.
Er gubben ikkje retteleg klok
som driv og rotar i presidenten?s brok.
Men politikken har visseleg fleire sider,
og sprengkåte statsmenn finns alle tider.

20.01.1014.M-m.

Ha ein god dag med eller utam moped.

Taushet er gull – eller?


Google

Etter mitt innlegg om regjeringens beslutning om å avvikle frukt og grøntordningen i skolen hadde jeg ventet reaksjoner fra mine bloggkontakter og andre, men forbauselsen ble større etterhvert som dagen gikk og det kun innkom en kommentar. I dag registrerte jeg ytterligere to, og takk for disse.
Er det virkelig slik at vi stiller oss helt likegyldige til et, etter mitt syn, viktig tema som gjelder dem som skal føre samfunnet videre etter oss.
“En banan kan ikke lære elevene matte, men det kan en god lærer” er høyres mantra i denne saken.
Mitt tilsvar blir da at uten bananen (dvs tilføring av energi) vil ikke engang en superlærer kunne lære ungene noe.

Jeg mener at dersom vi vil påvirke samfunnsutviklingen må vi løfte våre røster, for vår taushet vil bli tolket som om vi samtykker, og er det det vi vil ?
Hvordan kan jeg påvirke, spør du kanskje. Jo, du kan for eksempel gå inn på hjemmesida til et av partiene som vil ta bort frukttilbudet og si din mening. Blir det mange nok innlegg vil det skape et trykk, og kanskje man da vil tenke seg om en gang til før man gjennomfører termineringen av frukt og grøntttilbudet.

Taushet er ikke alltid gull!!!

Endelig et holdt valgløfte…

Den nyfødte regjeringen har vel kanskje holdt noen flere valgløfter, men noen av løftene burde de avholde seg fra å holde. Til eksempel, søndagsåpne butikker og ikke minst terminering av tilbudet til frukt og grønt i skolene.

Frukt og grønt i skolen ble innført av de rødgrønne for noen år siden og jeg har inntrykk av at det var et populært tiltak for elevene.
Nå har det så blitt så mye fokus på skoleresultater og med det på læringsmiljø og lærerkvaliteter i skolen at man, for å finansiere en heving av disse fjerner frukt og grønt – tilbudet til elevene.
Dette mener jeg er en dum og korttenkt beslutning.

Jeg har dessverre ingen forskingsresultater eller utredninger å holde meg til, men i min praktiske hverdag med elever har jeg ved selvsyn registrert at frukt og grønt – tilbudet er populært og virker.

Min erfaring skriver seg fra et flerårig arbeide som leksehjelper, og en leksehjelpsøkt starter alltid med utdeling av frukt og grønt. Virkningen er at elevene får tilført litt energi, og de finner roen før leksebøkene tas fram. Slik forestiller jeg meg også at det fungerer for mange i skoledagen som kommer til skolen uten, eller med minimalt frokostinntak.

Nei, her bør dere snu og i stedet øremerke de millionene som skal til for å dekke opprettholdelse av et godt og framtidsrettet lærigstiltak. Hvor skal pengene tas fra? Jo, dere kan selv betale for den departementale fruktutdelingen til politikere og byråkrater og la det innsparte gå til medfinansiering av frukt og grønt – tilbudet til skoleelevene.

Vi nærmer oss…

ADVENT og JUL, stå på, og stress i vei!?!!??!!!???
Men, først novemberresymeet.

Noen som har hørt om disse i november?

November 2013.

Denne månaden er mørk og sur,
du anar Kong Vinters iskalde tenner.
Gubben og kjerringa tok ut på tur
til solfylte, varme strender.
Og livet her heime gjekk sin gong
med budsjettkameleting og mediasong.

Krf jubla etter budsjettdiskusjonen;
over alt dei fekk til på fire dagar.
Dei oppfylte visst heile ambisjonen
utan kamelsveljing eller andre plager.
Korleis fekk dei då til alt det?
Jau, det var i samarbeid med Frp.

Så er Obama atter i gong.
No har han telefonen din «på sjekk».
han høyrer dine planar og din klagesong.
Men det er vel takka for prisen han fekk.
Godt at våre vener passar på,
kvardagen vert visst tryggare då.

Obama skal ikkje ha skulda for alt,
no kom brått forsvaret på banen.
Overvaking tykkjer dei ikkje er galt,
dei vil ikkje stengja avlydingskranen.
Godt at me har datatilsynet
som kan gje generalane ein på trynet,

SV vil passa på alle og alt.
Dei vil innføra kjøtfri vekedag.
Me stakkarar kan så lett trø galt,
då er det best me vert styrt i lag.
Godt at nokon som kjenner vårt beste,
vil setja grensestolpar for det meste.

Så var gribbane på farten att.
Ein minister braut eit regelverk.
Nei, han hadde ikkje lurt unna skatt,
heller ikkje anna økonomisk herk.
Han hadde eit lite skur for vinterved
utan at han søkte om løyve til det.

Me har hatt meistrar i båt og kajakk,
for ikkje å snakka om skeiser og ski.
No har me jamvel fått ein i sjakk
ein meister i konsentrasjon og strategi.
Tolmodige framfor sjåarskåpet,
kom sigersgleda i staden for håpet.

Full fart inn i julestria.
Gåvekjør, pynting og kakebaking.
Det beste for meg på denne tida
er ljosfesten og julematsmaking.
Kva er det me stressar og kavar for ?
Det kjennest meir feil kvart einaste år.

Å kor eg ynskjer litt fred og ro,
ei tid eg kan kjenna på adventsfreden.
Om berre eg fekk ein time eller to,
Eg er ikkje kravfull, men heller beskjeden.
Kobla ut ståket og verda ikring,
la tankane føra adventsfreden inn.
30.11.2013.M-m.