Dagens tur

I dag fant de gamle på å ta en lang tur i det fine førvårværet. Vi kjørte til Herdla og gikk en lang tur utover flatene der den gamle flyplassen har ligget. På Herdla låg, som kjent, en av de store tyske flyplassene på Vestlandet under siste verdenskrig. Nå er det beiteland for en av Vestlandets største gårdsbruk – altså en fredelig plett – dersom du ikke møter storoksen på gården.

Her står restene fra to tyske hangarer. Der sto nok jagerene tett på 1940 – tallet.

Her er hundrevis av ærfugl som overvintrer. Legg merke til Hitlertanna nederst på bildet.
Den skulle fungere som sperre for landgang fra sjøen.

Her ligger Herdla kirke med nytt tårn av året. Denne kirken ble ramponert og brukt som stall under krigen
Tyskerne grov også tuneller fra kirken, gjennom gravlunden og ut til kanomposter mot Hjeltefjorden.

Tilbake til turen i dag så ble det en flott tur i sol og fin kystnatur, hvor lukten fra "fjæra"  vekket minner fra oppveksten i Øygarden.

Dagens middag

http://av-senteret.no/nettskolen/globalnytt/44/skrei.jpg

Her er en illustrasjon av dagens middag sammen med venner.
Dette er ekte gytetorsk (ikke oppdrett) nydradd opp fra havet.
Når man så får levergryte i tillegg, og drikker god rødvin til,
er dette for oss fiskeelskere "gourmettoppent" .
Ikke noe for ungdommen kanskje, eller hva seier dere ??

Misbruk av 1 – ett – tallet, eller kamuflering av virksomhet ?

I dag hende det att. No er det endå eit eller anna firma som vel å slengja eit 1 – tal bak navnet.  SPORT1 var det i dag. Kvar ein finn firmaet, og kva det heitte tidlegare var ikkje lett å finna ut, men det primære var visst å presentera det nye navnet og produkta. Så får kunden sjølv tumla rundt til han finn utsalsstaden, dersom han "gidder" då. Eg gjer det ikkje.
Me har etterkvart fått mange FIRMA1 no. I fleng kan nemnast, FJORD1, APOTEK1, SPAREBANK1 osb.
Kan nokon fortelja meg kva dette 1 – talet skal vera tena til. ?
For meg vert dei fleste av desse idiotiske namneendringane ei anonymisering av verksemda. Sparebank1 kan vera eit unntak i så måte.
Dersom du skal prøva å finna ut kvar verksemdene held til, eller har spørsmål å stilla kan du jo berre ringja. Kva hender då ?
Jau, då kjem du jamnast fram til eit sentralbord kor du snakkar med ei datamaskin som melder, trykk 1 dersom du vil det og 2 dersom du vil det osv.Dersom du ikkje går i surr med alle talvala trykkjer du det talet du ynskjer og får straks meldinga, "Du er nå nr 47 i køen, vi betjener deg så snart vi kan".
Det er godt ein er pensjonist og kan ha tid til denne telefongymnastikken.
Fytterakkaren !!!

Nei, i denne tida då kreativitet og markedsføring er i vinden verkar det på meg som desse faktorane er heilt lagt tilside
når det gjeld firmamavn. Ja nokre av navna kan til og med verka kamuflerende på verksemda, ref Fjord1. La oss få attende dei gode firmanavna som fortalde oss noko om verksemda,  tenestene og varene den marknadsførde.
Svaneapoteket var et begrep i Bergen. Kva heiter det no ?
Ikkje veit eg. Det opprinnelege navnet er i høgda ein parentes.
Ha en god dag, eller skal me kanskje kalla dagen for Dag1.

Vårteikn ?

Er det flere som ser etter vårtegn nå om dagen ?

Vinter !
Lang, kald, myrk
og snøtung.
Svoltne, forfrosne fuglar
sturar i hagebuskene. 

I dag merka eg det.
Det fyrste ornitologiske vårteiknet. 
Fuglesongen.

Dei fyrste spede gladtonane
frå småfuglane,
som merkar
ei gryande vårsol. 

I dag
var det
godt å hente morgonavisa!
08.10.2010.M-m.Etter den kaldaste vinteren på mange tiår.

Strandnelliken

http://www.fitjar-kraftlag.no/media/2003/06juni/strandnellikmini.jpg

Langt der ute kor storhavet flyt
ligg holmar og skjær i fleng.
Ofte bårene over dei bryt
og over ei blomeseng. 

Der er det berre stein og sprekker,
der kan då ingenting gro.
Men opp av bergsprekka smal og smekker
ein liten strandnellik sto. 

Ein liten, standhaftig og rosa blome
på ein stengel lang og tunn.
Utruleg at den kan frå bergsprekka kome,
ut frå så mager grunn.

Mager kost og juling kvar dag
i trass mot dei rå elementa.
Mot sjøsalt og storm i evig jag
evnar den livskraft å henta. 

Den vakraste blomen eg veit om
er strandnelliken tunn og mager.
Eit rosa liv som or bergsprekka kom,
den er så uendeleg fager. 

Den seier noko om liv i kamp,
om strid mot tunge stunder.
Og evna å stå mot storm og stamp
utan å bøya under.
12.05.2009.M-m.

Bjørvika = Noregs Mekka ???

http://www.nrk.no/contentfile/file/1.806767!img806749.jpg
I dag ramla ein gamal stril mest ut av stolen.
Sonen til Thor Heyerdal forkynte at han no vurderer å flytte Kon-Tiki-flåten til Larvik. Ein av grunnane til flyttinga skal vera at ein no vurderer å flytta vikingskipa frå Bygdøy til Bjørvika, då han meiner at ei slik flytting desimerer det maritime museumsmiljøet såpass mykje at han då like godt kan flytta Kon Tiki til faren sin fødeby Larvik, som tek imot prosjektet med opne armar.
La oss for guds skuld vona at det ikkje går slik. La både vikingskipa og Kon Tiki vera der dei no er, og behald det maritime mijøet på Bygdøy. Eit av problema er beskreve som veg- og parkeringsplassproblem, og så står der visst ein kongsgard der ute som lyt vernast frå – gud veit kva.
For det fyrste trengst det vel ikkje motorvegstandard utover til musea, og kongsgarden kunne vel kanskje vera ein del av opplevinga når ein køyrer ut over Bygdøy.
Nei, la oss som kjem frå den galne sida av Sinsenkrossen finna eit samla maritimt miljø der det no er og la Bjørvika klara seg med opera og bibliotek (dersom det ikkje bikkar ned i fjorden, skeivt som det er).
Min inkvisitoriske teori om denne irrasjonelle flytteplanen er at det er ein eller annan politikar eller høgtståande kulturperson som har funne seg ei tomt til ei statue eller minneplate som skal minna ettertida om kven som fekk til flytteoperasjonen.
La Bygdøy få behalda sine attraksjonar.

Sydentur i februar.

Ein tur ned til Syden i februar
kom sanneleg til å krevja sin kar.
Heime var det snø og kaldt
og alle vegar var strødde med salt.

På flyet nedover kom stemninga opp.
Konjakk og vin tinte frostig kropp.
Karane skraut og vitsa
og kjerringane opna si latterkista. 

Omsider me kom til det forjetta land
me sprang ut or flyet alle mann.
For at det ikkje skulle verta kluss,
vart me geleida til vår buss.

God orientering vart gjeven om bord,
Og sjølvsagt var me komen til beste staden på jord.
Romma var fine og utstyret godt,
dette teikna til å bli flott.

Men når det så stunda mot natt
skulle me ta senga fatt.
To ullteppe var alt me fekk
og no var varmen og hyggja vekk.

 Fraus det gjorde me heile natta
kjerringa skalv som ein knapt kan fatta.
Tok på seg alt ho hadde av klær,
men den mergande kulda hadde sett seg der. 

Dagen etter kom febertokta.
Sengklær og kona av feber var fukta.
Doktor vart bodsendt, men ikkje prest.
Det var bronkitt,  ikkje pest.

No kom det medisin i bøtter  og spann,
og midt i det heile ein fortumla mann.
Men feberen heldt seg og kulda med,
og gubben ynskte han kunne fyra med ved. 

Dagane gjekk med sjukdom og kaldt,
du høyrde at folk klaga over alt.
Men kjerringa kråna med seg til slutt
og då fekk ferien ein annan futt. 

Sola om dagen tina vår skrott
så på den tida hadde me det godt.
Men ein ting reklamen ikkje vil syna,
natta er kald ta med deg dyna.
14.02.2009.M-m..

Leksehjelp

Som leksehjelper i Askøy Røde Kors regi er jeg to dager hver uke engasjert med å støtte elever i grunn – og ungdomsskolen med leksearbeidet.
Vi er i gang på fem skoler, en dag pr uke pr skole. Leksehjelpsøkta varer 2 – 3 timer og elevene får en matbit i løpet av økta. Stort sett jobber elevene individuelt. men de sitter fire og fire sammen og kan hjelpe hverandre etter behov.
Antall elever for hvert tiltak varierer mellom 20 og 50. For en elevgruppe på 25 har vi 4 støttepersoner. Dette kan være lærere. studenter og pensjonister o,a som jobber frivillig og gratis.
Selv er jeg pensjonist og finner leksehjelparbeidet veldig givende. De som kommer på leksehjelpen er stort sett elever som finner et sted å være, og som setter pris på den støtten de får, såvel sosialt som faglig.
Behovet for viderutvikling av aktiviteten er stor, så jeg mener at det er vktig at at såvel lokale som sentrale politikere vil gi økonomisk støtte til tiltakene. Jeg har også en appell til det lokale næringslivet om å støtte virksomheten.
Det koster litt å drive aktiviteten og kostnadene må dekkes inn.
Nå vil jeg appellere til elever som synes at dette høres ut å være en fornuftig aktvitet i lokalmiljøet om å jobbe for at det settes igang tiltak, enten i skolens eller private oganisasjners regi.
Til voksne som får greie på at slik aktivitet finnes i lokalmiljøet, meld dere på som støttespillere, det er utrolig tilfredsstillende å føle at en gjør noe positivt for barn og unge som trenger en faglig eller sosial hndsrekning.
.

Stakkars Martin.

No står det dårleg til med han Martin Kolberg. Kona hans klagar visst over at det vert for lite til salt i grauten.
Kr 697.000 er visst ikkje nok til å halda familieekvipasjen i drift. No lyt han Jens skøyta på med 2 – 300.000 slik at Kolbergen ikkje skal koma i fatigstatistikken dette året.
Meir arbeid og større ansvar er visst grunnlaget  for appanasjeauken. Ja, det er ikkje så greitt når ein har heile landet og Jens på okslene sine. Ja, og så har alle dei andre ein samanliknar seg med betre inntekter. Eg tenkjer då på Jens, Helga, og så Torbjørn då. Han tener visst millionar nede i Europa – endå utan å skatta for det.!
Er det rart at Martin kjenner seg tilsidesett i desse likelønstider ?
Nei, gjev han så det monnar, så han ikkje svelt, så får heller me som er med på å spleisa på lønsfesten prøva å halda liv i oss med smulane dei unnar oss i pensjon.
Til sist, me greier oss med snaue  20% av Martin si nye inntekt. Me lyt det !

Perlemorskyer

Har du sett den vakre perlemorskya
som forgyller både land og bya??
Som lyser opp morgonstunda,
og vekkjer deg glad som nett har blunda.

Kvifor vert du glad av slik ein vakker himmel,
Er du kanskje utvald i verdas folkevrimmel.
Eller har Vårherre gjeve deg ei trøyst,
har han høyrt di klagande røyst ?

Vil han letta trykket du har i magen,
eller er han i godlune nett denne dagen ?
Undrast ikkje på dette for lenge.
Grip dagen og stunda du hev fengje.

30.01.2009.M-m.